Harakärrs
Samfällighetsförening
Hosted at Webhotel Kontakta oss
Villaföreningen

Observera att Harakärrs Samfällighet har upphörd. Av historiska skäl finns dess stadgar nedan.

Stadgar för Harakärrs Samfällighet

Antagna enligt anläggningsbeslut den 21 juni 1971, samt med ändringar enligt stämmobeslut: §5 den 27 april 1972, §3 den 22 april 1974 och §14 den 20 april 2009.

Samfällighetens firma och ändamål

§ 1
Samfällighetens firma är Harakärrs samfällighet Samfällighetens ändamål är utförande, underhåll och drift av gemensamhetsanläggningen enligt anläggningsbeslut den 21 juni 1971, som vunnit laga kraft. Anläggningen skalle enligt anläggningsbeslutet bestå av körbara gångvägar, kallgarage och parkeringsplatser inom Åkarp 8:1 Burlövs kommun av Malmöhus län.

Medlemskap

§ 2
Anläggningen är enligt anläggningsbeslutet gemensam för fastigheterna Åkarp 8:26- 8:128 i Burlövs kommun. De sålunda anslutna fastigheterna företräds i samfälligheten av sina ägare.

Styrelse

§ 3
Styrelsen består av tre ledamöter och två suppleanter och har sitt säte i Åkarp. I tre ledamöter ingår en ordförande som väljs på stämman. Fastighetsägarna utser vid ojämnt år på ordinarie samfällighetsstämma ordföranden och en ledamot jämte en suppleant för tiden intill dess ordinarie stämma hållits två år senare. Vid jämna år väljes på ordinarie samfällighetsstämma en ledamot och en suppleant för tiden intill dess ordinarie stämma hållits två år senare.

§ 4
Styrelsen är beslutför med tre närvarande ledamöter eller suppleant. Ledamot eller suppleant som är närvarande vid styrelsesammanträde anses ta del i styrelsens beslut om han/hon inte anmäler reservation mot beslutet. Vid styrelsesammanträdande förs protokoll över styrelsens beslut.

§ 5
Styrelsen ska se till att betryggande försäkring finns för samfällighetens egendom och kassaförvaltning. Kontanta tillgångar placeras i den mån de inte behövs för omedelbar förestående utbetalningar, på räntebärande konto i sparbank eller annan bank. För underhåll av gemensamhetsanläggningen ska förnyelse- och reparationsfond inrättas. Styrelsen kan antaga entreprenör sedan anbud infordrats på arbete och karaktär underhåll och reparation av gemensamhetsanläggningen.

§ 6
Kalenderåret är räkenskapsår. Styrelsen upprättar balansräkning och vinst- och förlusträkning samt överlämnar dessa handlingar jämte protokoll och räkenskaper, till revisorerna senast sex veckor före ordinarie samfällighetsstämma. Styrelsen framlägger vidare vid ordinarie stämma förslag till program och anläggnings- och underhållsåtgärder under året, förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Revision

§ 7
För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skall fastighetsägarna på ordinarie samfällighetsstämma utse två revisorer. En av revisorerna skall vara yrkesrevisor. Fastighetsägarna utser vid ojämnt år på ordinarie samfällighetsstämma en revisor för tiden intill dess ordinarie stämma hållits två år senare. Vid jämna år väljes på ordinarie samfällighetsstämma en revisor för tiden intill dess ordinarie stämma hållits två år senare. Revisorerna skall senast 3 veckor före ordinarie stämma avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

Samfällighetsstämma

§ 8
Ordinarie samfällighetsstämma hålls årligen senast under april månad. Där följande ärenden ska behandlas:

  1. Val av ordförande för stämman
  2. Val av justeringsman
  3. Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  4. Styrelsens förslag till program för anläggnings- och underhållsarbeten
  5. Beslut om arvode eller arvodesnormer till styrelse och revisorer
  6. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
  7. Debiteringslängd
  8. Val av styrelse och revisorer (endast valår)

Därutöver behandlas på stämman de frågor som styrelsen eller fastighetsägare väcker. För beslut i fråga som inte angetts i kallelse eller som inte ska avgöras vid stämman enligt dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet, i det att beslutet skall biträdas av 3/4 av de närvarandes röstetal.

Senast uppdaterat: 2018-06-05